Förvaring på gården

Förvara ensileringsmedlen i sina egna förpackningar skilt från foder och livsmedel, gärna skyddat från solljus. Ensileringsmedlen ska förvaras avskilt från heta ytor, tändbart material och andra kemikalier. Se till att barn och obehöriga inte kan komma in i förrådet.

Ensileringsmedelskärlen är endast avsedda för transport och tål inte att utsättas för tryck. Kärlen får inte användas tillsammans med syraspridare som fungerar med tryckluft, eftersom trycket kan söndra behållarna. Lösviktslösningen förvaras i rena och hela behållare som är godkända för förvaring av syra och högst fem år gamla. Mera om leverans av lösviktsleveranser i avsnittet om Förpackningar och leveranser.

Enligt lagen om kemikalieinspektion ska ensileringsmedelslager som är större än 10 000 kilo anmälas till brandchefen eller den lokala kemikalietillsynsmyndigheten. Enligt miljöskyddslagen ska kemikalier förvaras i ändamålsenliga förvaringsutrymmen i hela, tillslutna och märkta förpackningar. Mera om lagstiftningen finns i www.finlex.fi.

Transport från affären till gården

Transport av produkterna AIV 2 Plus Na, AIV Ässä Na samt Propcorn Plus -ska uppfylla kraven enligt bestämmelserna om transport av farligt gods. Behållarna ska vara stadigt surrade under transporten. Lastutrymmets golv och sidor ska vara hela och får inte ha vassa utstickande kanter eller flikar som kan söndra kärlen, tunnorna eller containrarna under transporten. Chauffören ska ha ett giltigt körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (TFÄ). Föraren får ett instruktionskort för landsvägstransport tillsammans med forsedeln.

Frätande ämnen får transporteras i personbilars bagageutrymme om de är förpackade i sina försäljningsförpackningar om högst 20 kilo. I släpvagnen till en personbil, i paket- eller lastbil får transporteras högst 333 kg (ca 28 liter AIV-lösning) frätande ensileringsmedel i sina försäljningsförpackningar.

Dessa transportbestämmelser gäller inte traktor med släpvagn som används inom jord- och skogsbruket, och vars hastighet vid transport av farligt gods är högst 40 km/h. Vid transporten ska ändå iakttas nödvändig noggrannhet och försiktighet med beaktande av det transporterade ämnets art, mängd och transportform.

Har du frågor?
Risto Välimaa
Kundchef,
Norra Finland och de svenskspråkiga områdena
Sami Saarikettu
Kundchef,
Mellersta Finland
Saana Orkola
Kundchef,
Södra Finland
aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358